Ads banner 468x60

.

Bacalaureat 2011. Baremul de corectare pentru subiectele de la limba şi literatura romană. Calculează-ţi nota aici


La proba de limba şi literatura romană din cadrul examenului de Bacalaureat 2011 s-a extras varianta cu numărul 3 pentru toţi cei 62.000 de elevi care au dat luni examen.

Subiectul I (30 puncte):

1. câte 1 punct pentru numirea oricăror sinonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu, odinioară =€“ cândva, alarmat =€“ accelerat) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului punctelor de suspensie în secvenţa indicată (de exemplu, marchează tonul nostalgic al rememorării) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/ expresie care conţine verbul a se duce - 2 puncte
4. precizarea corectă a tipului de perspectivă narativă (de exemplu, perspectivă subiectivă) 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte din câmpul semantic indicat 2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru notarea oricăror două motive literare prezente în text (de exemplu, amintirea, sărutul) 2x2p= 4 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului interogaţiei retorice din textul dat 4p/ prezentare superficială 2p
8. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu, prezenţa instanţelor comunicării narative a€“ narator, personaje, folosirea naraţiunii ca mod de expunere dominant, îmbinat cu monologul interior sau descrierea) 2x1p=2 puncte a€“ câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate, în limita de spaţiu indicată 4p/ comentare parţial adecvată sau nerespectarea limitei de spaţiu indicate - 2p

Subiectul II (30 puncte)

- utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu, verbe de opinie, adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/ locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv,
final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4p/ utilizare parţial adecvată 2p

Conţinutul argumentării:
- formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de problematica propusă formulările de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmaţia.../ Autorul are dreptate când afirmă că.../ Afirmaţia autorului este corectă... nu se consideră ipotez - 2 puncte
- câte 3 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente [pro şi/sau contra] adecvate ipotezei - 2x3p=6 puncte
- câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate - 2x3p=6 puncte
- formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
- respectarea normelor limbii literare şi a limitei de spaţiu indicate:
- registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
- respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice a€“ 2p.; 2 greşeli a€“ 1p.; 3 sau mai multe greşeli a€“ 0 p.) 2 puncte
- respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie a€“ 2p.; 2 greşeli a€“ 1p.; 3 sau mai multe greşeli a€“ 0 p.) 2 puncte
- respectarea limitei de spaţiu indicate 1 punct

Subiectul III (30 puncte):

Conţinut a€“ 16 puncte
- evidenţierea oricărei trăsături a nuvelei pentru care a optat candidatul, care face posibilă încadrarea într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică - 4 puncte
- susţinerea unei opinii în concordanţă cu cerinţa 4p/ încercare de susţinere a opiniei, schematism 2p
- câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură şi compoziţie ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea temei alese 4x1p= 4 puncte
- ilustrarea detaliată şi nuanţată a relaţiilor dintre două personaje, prin care se evidenţiază tema în nuvela aleasă 4p/ ilustrare schematică, ezitantă 2p

Redactare a€“ 14 puncte
- organizarea ideilor în scris 3 puncte
- Se acordă 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică.
- Se acordă 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică.
- Se acordă 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta.
- abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
- Se acordă 3 puncte pentru relaţie adecvată idee-argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante.
- Se acordă 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată idee-argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante.
- Se acordă 1 punct relaţie idee-argument inexistentă, idei nerelevante, schematism.
- utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite pentru conţinutul eseului, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxa adecvată a€“ 2p/ vocabular restrâns, monoton 1p) 2 puncte
- ortografia (0-1 erori a€“ 2p/ 2 erori a€“ 1p/ 3 sau mai multe erori a€“ 0p) 2 puncte
- punctuaţia (0-1 erori a€“ 2p/ 2 erori a€“ 1p/ 3 sau mai multe erori a€“ 0p) 2 puncte
- aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
- încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată 1 punct

în vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini şi să dezvolte subiectul propus.

Info: Pro TV

1 comentarii:

annitu spunea...

wow, ce subiecteX_X

Trimiteți un comentariu

 

Statistici

Free Page Rank Tool Alexa Traffic Rank Checker